Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

 

1. Algemeen

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking geschieden al onze leveringen volgens de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden. Door de plaatsing van een bestelling onderwerpt de koper zich onherroepelijk aan deze voorwaarden en zijn daarmee eventueel strijdige voorwaarden van de zijde van koper niet van toepassing.

 

2. Identiteit van de ondernemer 

You Awesome You handelend onder de naam:

You Awesome You onderdeel van VOF Laif & Nuver

Vestigings- en bezoekadres:

Vismarkt 40

9711 KT Groningen

050-8500562 (maandag van 13.00-16.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 16:00 uur)

E-mailadres: info@youawesomeyou.nl

KvK-nummer: 67769748

Btw-identificatienummer: NL-857167558B01

Bankrekeningnummer: NL50RABO0122958586 tnv Laif & Nuver

 

3. Prijzen

De enig geldige prijs staat vermeld op de website: www.youawesomeyou.nl en op de verkoopfactuur. Behoudens bestellingen die voortvloeien uit een schriftelijke offerte van You Awesome You die de vaste prijzen vermeldt, en welke bestelling geplaatst werd voor de vervaldatum van de desbetreffende offerte, gelden de prijzen die van kracht zijn op de datum van levering.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de btw-tarieven.

 

4. Conformiteit en garantie

You Awesome You zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten, alsmede bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan You Awesome You kenbaar heeft gemaakt.

Indien levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal You Awesome You zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

 

5. Aanvaarding, leveringstermijn en annulering

Het plaatsen van een bestelling verplicht automatisch tot levering. De leveringstermijn wordt ter indicatie opgegeven en kan in voorkomende gevallen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Een overschrijding van de opgegeven leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot recht op schadevergoeding, van welke aard dan ook.

Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden niet per post verzonden.

 

6. Bestellingsvoorwaarden

 6.1 Minimum ordergrootte

 You Awesome You hanteert geen minimum ordergrootte. De order die geplaatst wordt is voor de definitieve bestelling   zichtbaar exclusief 21% btw en verzendkosten.

 6.2 Afhalen producten

 Het is mogelijk op afspraak bij ons langs te komen om de bestelde artikelen af te halen. Ons magazijn ligt aan de Vismarkt 40 te   Groningen en is in principe zeven dagen per week bereikbaar.

 

7. Verzending, verzendkosten en verzekering

Leveringen worden tegen een zichtbaar posttarief op de webshop aan huis geleverd.

De kosten per pakket bedragen €6,95 en worden zichtbaar op de webshop na inloggen.

Voor alle orders worden de reële verzendkosten in rekening gebracht. Al onze goederen worden standaard op risico van de klant en ONVERZEKERD verzonden. De koper verklaart zich ermee akkoord dat alle beschadigingen en/of verliezen geregeld worden volgens de standaardcondities van de transporteur.

 

8. Transacties en betalingsvoorwaarden

De eerste keer bestellen betekent de factuur voldoen waarna verstuurd zal worden, voor de volgende bestellingen geldt een betalingstermijn van 15 dagen na factuurdatum.

 

9. In gebreke blijven

Indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een betalingsverplichting zal You Awesome You per e-mail een betalingsherinnering sturen, gevold door een tweede herinnering bij niet tijdig gehoor geven aan het eerste betalingsverzoek. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.

Voor niet tijdig betalen wordt eveneens van rechtswege en zonder aanmaning de wettelijke rente in rekening gebracht.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

Al de door ons geleverde goederen blijven onze volledige eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling van de bestaande schuld, zijnde hoofdsom, interest en kosten.

 

11. Ontbindende voorwaarden

You Awesome You is, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd een overeenkomst te ontbinden indien:

- het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;

- klant surséance van betaling aanvraagt;

- aan klant surséance van betaling verleend is;

- klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;

- You Awesome You gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen

- klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

 

12. Opschorting/stopzetting dienstverlening

You Awesome You behoudt zich het recht voor om de dienstverlening aan de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de onderhavige Algemene Voorwaarden. Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan You Awesome You en kan evenmin ooit reden zijn voor enige vergoeding of restitutie.

 

13. Retourneren van defecte artikelen

Ieder artikel is met de meeste zorgvuldigheid geproduceerd. Mocht het zo zijn dat er desondanks sprake is van productiefouten, dan dient de klant binnen 5 dagen na bezorging contact met ons op te nemen en beeldmateriaal mee te sturen via info@youawesomeyou.nl. We zullen uw mail zo spoedig mogelijk beantwoorden en wanneer alles duidt op een kwalitatief slecht geproduceerd artikel dan kunt u dit na overleg met ons op onze kosten retourneren en krijgt u vervolgens een nieuw artikel toegestuurd of wordt het artikel gecrediteerd.

 

14. Artikelen retourneren

Binnen 14 dagen na ontvangst kunnen artikelen geruild of geretourneerd worden. De verzendkosten voor het terugsturen of ruilen van artikelen zijn voor rekening van de klant. Retourzending dient altijd vooraf per mail gemeld te worden.

 

15. Klachten

Eventuele klachten over tekortkomingen bij de levering dienen direct na levering van de betreffende bestelling via info@youawesomeyou.nl gemeld te worden, in ieder geval binnen twee dagen.

 

16. Rechtsafstand en rechtsmacht

Het niet uitoefenen van een of meerdere van deze Algemene Voorwaarden of de niet strikte toepassing ervan houdt geen afstand van recht in. In geval van een geschil zullen partijen de nodige stappen ondernemen om het geschil in der minne op te lossen. Bij gebreke van een positief resultaat zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Leeuwarden bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

 

17. Afbeeldingen

De getoonde afbeeldingen in onze webshop zijn slechts ter indicatie van de kleur. De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

 

18. Vermelding verkooppunt 

Om een goed beeld te schetsen van de You Awesome You collectie vermelden we alleen die verkooppunten waarvan wij vinden dat ze een representatief beeld van de collectie tonen. Dit betekent dat er minimaal de helft van de collectie kaarten aanwezig is in het verkooppunt en dat er minimaal vier keer per kalanderjaar besteld wordt. Mocht dit niet zo zijn dan heeft het geen consequenties voor de inkoop maar wordt de naam van de winkel niet ondergebracht bij het kopje verkooppunten.

 

19. Stopzetten account

Mocht er geen bestelling in één kalenderjaar hebben plaatsgevonden dan wordt het account stopgezet en kan er opnieuw een aanvraag gedaan worden.

© 2017 - 2020 You Awesome You | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel